زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

چند اصطلاح حقوقي

۱۳۹۵/۰۶/۱۱ ۱۰:۳۹ | 910 بازدید

استشهادیه: ورقه ایست که در آن شهادت گواهان در ارتباط با موضوعی که می خواهند شهادت بدهند نوشته می شود.

\r\n

اسقاط کافه خیارات:...

ادامه مطلب