بسمه تعالی

ریاست ومستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان اصفهان       

             با سلام

      احتراماً به وکالت از آقای م  درپرونده کلاسه ..... شعبه ........ دادگاه انقلاب اسلامی  استان اصفهان  منجربه صدور دادنامه مبنی بر محکومیت موکل گردیده  ؛  ضمن ابراز تعذر از تصد  یع اوقات شریف قضات محترم دادگاه تجدید نظر وبا اجازه حاصل از وکالتنامهو ابطال تمبر هزینه دادرسی و تمبروکالتی مراتب اعتراض و تجدیدنظر خواهی خود را اعلام و عرایض و دفاعیات خود را نسبت به  بزه انتسابی به موکل ، حسب اظهارات ایشان  و محتویات پرونده  بشرح ادامه  به تقید صفحه مینگارم:

 

 

      در ابتدا به استحضار  میرساند موکل متاهل و فاقد سابقه کیفری و تنها نان آور خانواده می باشد .

1-باعنایت به اینکه در دادسرا میزان مواد مکشوفه بدون اظهار نظر نظریه آزمایشگاه مبنی بر میزان خلوص مواد مکشوفه اعلام وبه تبع آن کیفر خواست صادر گردیده است لذا کیفر خواست صادره را مخدوش میدانم وخواستار ارسال مواد مکشوفه به آزمایشگاه جهت اینکه آیا مواد با اجسام و مواد خارجی مخلوط است یا خیر؟ می باشم .

2-علیهذا تقاضا دارم نظریه آزمایشگاه درخصوص اختلاط مواد اخذ و درخواست گردد؛ ودرصورت صحت آن میزان ماده خارجی اختلاط یافته با ماده مخدر موجود تعیین گردد تا با کسر وزن آن بر اساس میزان مواد مخدر موجود تفهیم اتهام وقرار مجرمیت وکیفر خواست صادر شود.

3- با توجه به همکاری موکل با پلیس مبارزه با مواد مخدر به استناد ماده 37 قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده 38قانون مذکور با عنایت به همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا و تحصیل ادله و کشف مواد تقاضای هر گونه تصمیم مقتضی استدعا می گردد.

با توجه به مراتب فوق با توجه به اینکه موکل فاقد سابقه کیفری  بوده و تنها نان آور خانواده می باشد و حبس طولانی مدت به وضعیت معاش ایشان و خانواده و فرزندانشان اسیب جبران ناپذیری وارد می نماید درخواست لحاظ حداکثر تخفیف و تعلیق اجرای مجازات مورد استدعاست .

 

 

با احترام

فرزاد جوادی نژاد

بوکالت از آقای م