بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه*** دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

         با سلام

    احتراماً در پرونده کلاسه ****آندادگاه ،که وقت رسیدگی آن برای ساعت 10مورخ *** تعیین گردیده ، حسب مدارک موجود دفاعیات خود را به شرح ذیل در رد دادخواست  اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی واخواهی ، واخواه محترم به استحضار آن دادگاه محترم  می رساند.

هدف واخواه محترم از طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی صرفا اطاله دادرسی و زمینه سازی برای صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به می باشد. و با توجه به موارد زیر رد دادخواست واخواه محترم مورد استدعاست چرا که اساسا :

1- واخواه محترم به دلایل زیر تاجر محسوب شده و به تصریح ماده  512 قانون ایین دادرسی مدنی  دعوای اعسار از تجار پذیرفته نمی شود .

1-1- واخواه محترم به شغل تجاری خرید و فروش تابلو فرشهای نفیس هنری اشتغال دارد، نامبرده با توجه به مدارک ابرازی در پیوست دادخواست واخواهی ، ارزش معاملات تجاری ایشان بیش از صدها میلیون تومان می باشد که فقط قسمتی از مرجوعی این تابلو  فرش ها  بیش از سی 30 عدد تابلو فرش به ارزش بالغ بر 100 میلیون تومان می باشد  .                         

1-2- با توجه به ماده    بند یک از ماده 2  قانون  تجارت  که اعلام می دارد : 

(ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.  ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است : بند  1- خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.)

 افعال نامبرده کاملا منطبق  با تعریف قانون تجارت از تاجر می باشد ، در هر عرفی خرید فروش این تعداد از تابلو فرش های هنری به قصد تجارت انجام میپذیرد و نه برای استفاده شخصی.

در صورت عدم پذیریش عنوان تاجر برای  واخواه  محترم سایر دلایل خود را در رد ادعای اعسار نامبرده به شرح ادامه به عرض می رسانم .

بدهی موکل از نامبرده بالغ بر چند ده میلیون تومان می باشد که چندین سال است نزد ایشان باقی مانده  و  ادعای عدم توانایی پرداخت مبلغ 2160000 تومان هزینه دادرسی صرفا به قصد اطاله دادرسی می باشد.

درست است که  در اختیار گرفتن وکیل منافاتی با اعسار  اشخاص ندارد ولی اگر بگوییم ایشان حق الوکاله وکیل خود را طبق تعرفه هم پرداخت کرده باشند دلالت برتوانایی  مالی ایشان برای پرداخت مبلغ ناچیز 2160000 هزینه دادرسی دارد .

نامبرده به شرح ستون اول دادخواست در خیابان *** اصفهان که یکی از گرانترین مناطق اصفهان می باشند سکونت دارند و اگرچه منزل به نام ایشان هم نباشد ولی قرینه ای بر توانایی مالی ایشان به پرداخت مبلغ 2160000 تومان هزینه دادرسی دارد .                        

با توجه به موارد فوق  و اینکه هدف واخواه محترم از طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی صرفا اطاله دادرسی و زمینه سازی برای صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به می باشد. و با توجه به اینکه نامبرده تاجر تابلو فرش های هنری دستباف و در یکی از گرانترین نقاط اصفهان (خیابان **** )سکونت دارند و پرداخت حق الوکاله وکیل خود  جملگی دلالت بر ملائت ایشان دارد و درخواست رد دادخواست نامبرده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ناچیز 21600000 تومان مورد استدعاست .

 

 

 

با تقدیم احترام

فرزاد جوادی نژاد